+38 (04744) 3-18-24
Меню

Цимбалюк Юрій Анатолійович

Цимбалюк Юрій Анатолійович Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: заступник декана факультету економіки і підприємництва з денної форми навчання

 

В 1998 р. закінчив Уманську державну аграрну академію, у 1999 р. - магістратуру. З 2000 р. працює викладачем Уманського державного аграрного університету. Протягом 2002 року пройшов закордонне стажування за Програмою науково-педагогічного обміну Міністерства сільського господарства США. В 2006 році захистив кандидатську дисертацію.

Тема наукового дослідження: «Удосконалення інфраструктури аграрного ринку та системи агропромислового маркетингу  в умовах євроінтеграційних процесів».

Має 40 наукових праць і методичних розробок.

Дисципліни, які викладає: Інвестування, Біржова діяльність

Наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН

Цимбалюк Ю.А., Мудрак Р.П., Корман І.І. Маркетинговий аналіз національного ринку молока та молочної продукції / Актуальні проблеми економіки (науковий економічний журнал), №8(182) 2016. – С. 69-84

Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або патентів 

1. Макушок О.В., Цимбалюк Ю.А.  Тенденції розвитку кооперативного маркетингу в Україні Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету: 40-років Навчально-науковому інституту бізнесу і фінансів присвячується/ ред. М.І. Бахмата. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2012. – Т.2.– Випуск 20. – С. 387-389

2. Цимбалюк Ю.А. Харенко А.О., Комплекс маркетингу сільськогосподарських підприємств Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: 2016. – Вип. 89. Ч. 2. С. 146 – 157.

3. Цимбалюк Ю.А. Харенко А.О., Стан та напрями вдосконалення маркетингу овочів у сільськогосподарських підприємствах Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: 2017. – Вип. 91. – С.151-163

 Тези доповідей на Міжнародних конференціях в Україні 

1. Цимбалюк Ю.А. Проблеми розвитку логістичної інфраструктури аграрного ринку // Ю. А. Цимбалюк// Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 25-26 травня 2017р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2017.- с. 145-147

2. Цимбалюк Ю.А. Інвестиційна привабливість аграрного сектору економіки /Ю.А.Цимбалюк//Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 15 листопада 2017 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Київ: Видавництво «Основа», 2017. С. 277-278.

Робота у складі експертних рад 

 Робота в методичній раді з економічних спеціальностей ВНЗ аграрної сфери при МОН

 

 Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій

 1. Методичні вказівки з підготовки та написання випускних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» Умань: УНУС. –2012 р.

2. Методичні вказівки з дисципліни «Фінанси підприємств» для виконання контрольної роботи студентами факультету економіки і підприємництва заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг». - Умань: Видавець ФОП,"Масловатий" – 2014 .

3. Методичні рекомендації щодо проходження науково-педагогічного стажування для студентів ОКР «магістр» спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит». - Умань:  УНУС. –2015 р.

4. Методичні рекомендації щодо проходження педагогічного стажування для студентів ОКР «магістр» спеціальностей 8.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050401 «Економіка підприємства» 8.03050701 «Маркетинг», 8.03050901 «Облік і аудит». - Умань: УНУС. – 2015 р.