+38 (04744) 3-18-24
Меню

Харенко Андрій Олександрович

Харенко Андрій Олександрович Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

 

В 2000 р. закінчив Уманську державну аграрну академію. З 2001 р. працює викладачем Уманського державного аграрного університету. Протягом 2001-2004 рр. навчався в аспірантурі УДАУ.

Тема наукового дослідження: «Ефективність функціонування та забезпечення розвитку підприємств АПК маркетинговими методами  в умовах євроінтеграційних процесів».

Має понад 100 наукових праць і методичних розробок.

Дисципліни, які викладає: Рекламний менеджмент, Паблік рілейшнз, Маркетинговий менеджмент.

Наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН 

1. Бурляй А.П. Особливості формування витрат на виробництво органічної продукції рослинництва / А.П.Бурляй, О.Л. Бурляй, А.О. Харенко // науковий журнал  «Економічний часопис-ХХІ». – 2015. – № 3-4 (2). – С. 29 – 32.

2. Харенко А.О. Збут продукції рослинництва сільськогосподарськими підприємствами / А.О. Харенко, О.Л.Бурляй, Т.І. Бортник // науковий журнал  «Актуальні проблеми економіки». – 2015. – № 8 (170). – С. 213 –225.

3. Харенко А.О., Коротєєв М.А., Бортник Т.І. Збут продукції тваринництва сільськогосподарськими підприємствами // науковий журнал  «Актуальні проблеми економіки». 2016.  № 10 (184). С. 185 –197.

 

Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 

1. Харенко А. О. Рівень забезпеченості та ефективність використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств / А. О. Харенко, М.А. Коротєєв : зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. –Умань, 2011. – Вип. 75. – Ч. 2. – С. 371 – 377.

2. Харенко А. О. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності виробничо-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств / А. О. Харенко, О.Л. Бурляй // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2011.– № 1. – С. 160 – 167.

3. Харенко А. О. Моніторинг напрямів підвищення енергетичної безпеки сільського господарства України/ А. О. Харенко, О.Л.  Бурляй // зб. наук. праць «Економіка : проблеми теорії та практики». – Дніпропетровськ : ДНУ, 2011. – Вип. 265. – Т. 8.– С. 2104- 2115.

4. Харенко А. О. Маркетингові дослідження економічної ефективності виробництва круп’яних культур в сільськогосподарських підприємствах / А. О. Харенко, О.Л. Бурляй // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2011.– Том 13., № 1(47). – Ч. 2. – С. 327 – 334.

5. Харенко А. О. Маркетингові дослідження стану та перспектив розвитку галузі свинарства в сільськогосподарських підприємствах / А. О. Харенко, О.Л. Бурляй // Вісник ХНТУСГ: зб. наук. праць Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. –Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 400 – 408.

6. Харенко А. О. Ефективність виробництва м¢яса ВРХ та напрями її підвищення в сільськогосподарських підприємствах / А. О. Харенко, О. Л. Бурляй : зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. –Умань, 2011. – Вип. 76. – Ч. 2. – С. 384 – 393.

 7. Боровик П.М. Перспективи запровадження в Україні ринку сільськогосподарських угідь / П.М. Боровик, С.М. Колотуха, А. О. Харенко : зб. наук. праць Луцького національного технічного університету. – Луцьк, 2011. – Вип. 8(29). – Ч. 2. – С. 89–99.

8. Харенко А. О. Гармонізація стандартів продукції садівництва до вимог ЄС / А. О. Харенко, О.Л. Бурляй : зб. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Камянець-Подільський, 2011. – Вип. 19. –  С. 223 – 227. 

 9. Харенко А.О. Маркетинг продукції рослинництва сільськогосподарських підприємств / А. О. Харенко, О.Л. Бурляй // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка».   – 2011.  –  №7. – С. 192–200.

10. Харенко А. О. Маркетинг плодоовочевої продукції сільськогосподарських підприємств / А. О. Харенко, О. Л. Бурляй, В.М. Лемещенко : зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. –Умань, 2012. – Вип. 77. – Ч. 2. – С. 86 – 96.

 11. Харенко А.О. Діяльність сільськогосподарських підприємств по збуту зерна : Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Полтава: ПДАА, 2012. – Вип. 1(4). – Т. 1. – С. 304–311.

12. Харенко А. О. Спеціалізація та концентрація виробництва для забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / А. О. Харенко, О. Л. Бурляй, Г.Л. Бурляй : зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. –Умань, 2012. – Вип. 80. – Ч. 2. – С. 12 – 22.

13. Харенко А. О. Особливості формування пропозиції продукції садівництва на регіональному рівні / А. О. Харенко, А.П. Бурляй // Вісник ХНАУ: зб. наук. праць Харківського національного аграрного університету. – Харків: Вид-во ХНАУ, 2012.  – С. 68–77.

14. Харенко А. О. Маркетинг продукції олійних культур сільськогосподарських підприємств Черкаської області / А. О. Харенко, О. Л. Бурляй, Н.Б. Побережець : зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. –Умань, 2012. – Вип. 81. – Ч. 2. – С. 396 – 406.

15. Харенко А. О. Сучасний стан розвитку садівництва в Україні / А. О. Харенко, О. Л. Бурляй, А. П. Бурляй : зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. –Умань, 2013. – Вип. 82. – С. 249 – 259.

16. Харенко А. О. Екологічний маркетинг як складова формування раціонального землекористування / А. О. Харенко, В.А. Лементовська, Т.І. Бортник : зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. –Умань, 2013. – Вип. 82. – С. 276 – 283.

17. Харенко А.О. Виробничо-збутова діяльність сільськогосподарських підприємств   щодо    цукрових буряків / А. О. Харенко,   А.П. Бурляй, В.А. Лементовська : зб. наук. праць Вінницького національного аграрного університету. Серія Економічні науки. – Вінниця : ВНАУ, 2013. – Вип. 4 (81). – С. 286 – 295.

18. Харенко А. О. Шляхи підвищення ефективності виробництва продукції тваринництва / А. О. Харенко, В.В. Бобко, І.І. Чернега // Вісник ХНАУ: зб. наук. праць Харківського національного аграрного університету. – Харків: Вид-во ХНАУ, 2013.  – С. 163–173.

19. Харенко А. О. Виробничо-збутова діяльність сільськогосподарських підприємств щодо сої / А. О. Харенко, В.В. Бобко : зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. –Умань, 2014. – Вип. 86. – С. 48 – 57.

20. Харенко А. О. Особливості збутової діяльності сільськогосподарських підприємств : регіональні аспекти / А. О. Харенко, В.В. Бобко : зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. –Умань, 2016. – Вип. 88. – Ч. 2.– С. 319 – 334.

21. Коротєєв М.А., Колесов О.С., Харенко А.О. Розвиток молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах регіону // ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ : актуальні питання науки і практики. 2016. № 2. С. 42 –54.

22. Харенко А. О., Цимбалюк Ю.А. Комплекс маркетингу сільськогосподарських підприємств: зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. –Умань, 2016. Вип. 89. Ч. 2. С. 146 – 157.

23. Коротєєв М.А.,  Харенко А.О., Непочатенко В. О. Методичні аспекти визначення рівня продуктивності праці у сільськогосподарських підприємствах // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. № 1. Серія „Економічні науки”. 2017. С. 156-169.

Тези доповідей 

1. Харенко А.О. Маркетинг плодоягідної продукції сільськогосподарських підприємств Черкаської області: матеріали ХІ міжн. наук.–практ. конф. [Аспектистабільногорозвиткуекономіки в умовахринковихвідносин], (Умань, 25 – 26 трав. 2017 р.). Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. С. 144 – 145.

2. Харенко А.О. Розвиток інфраструктури аграрного ринку в Україні /А.О.Харенко// Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 15 листопада 2017 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Київ: Видавництво «Основа», 2017. С.274-277.

3. Харенко А.О. Ринок сільськогосподарської продукції та його особливості: матеріали VIII Всеукраїнської заочної наукової конференції [Актуальні питання сучасної економіки], (Умань, 24 грудня 2016 р.). Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. Ч. 1. С. 142 – 144. 

4.Харенко А. О. Ринок плодоовочевої продукції та її маркетинг: матеріали Всеукраїнської наук. конф. молодих вчених приуроченої 115-річчю від дня народження видатного селекціонера-плодовода Д.С. Дуки, (Умань, 10 – 11 травня 2017 р.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. С. 196 – 198.

5. Харенко А. О. Організація збуту м'ясної  продукції сільськогосподарських підприємств Черкаської області: матеріали Всеукраїнської наук.–практ. конф. [Становлення та розвиток економіки України: від теорії до практики], (Умань, 25 жовтня 2017 р.). Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. С. 117– 122.

6. Харенко А.О. Фандиста В.І. Маркетинг  на  ринку  аграрної органічної продукції в Україні /А.О.Харенко, В.І.Фандиста// Матеріали науково-практичної конференції проекту «Школа  екологічної  свідомості»  «Екологія  та  суспільство: вплив  на  розвиток  держави  та  нації»,  22  листопада  2017  р.  Умань: Видавець «Сочінський», 2017. -152с. – С.127-130

Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства – з фіксованим власним внеском)

 Бортник Т.І. Маркетинг: навчальний посібник / Т.І. Бортник, В.І. Рибчак, А.О. Харенко. – УВПП, 2008. – 341с. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №14/18 – Г-2020 від 19.11.2007р.).

 

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради

 Офіційний опонент:

- дисертації Шамріна Р.В. «Забезпечення ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств», поданої на здобуття наукового ступеня к.е.н. за спеціальністю 08.00.04. Захист відбувся 09.11.2012 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 74.844.03 у Уманському національному університеті садівництва.

 

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій 

 1. Паблік рилейшнз : методичні вказівки із самостійного вивчення дисципліни  студентами галузі знань  0305 „Економіка та підприємництво” / Уманський національний університет садівництва; [уклад.: А.О. Харенко, Т.І. Бортник, В.А. Лементовська]. – Умань : Вид-во Уманського НУС, 2013. – 105 с.

2. Маркетингова політика комунікацій : методичні вказівки із самостійного  вивчення дисципліни  студентами напряму підготовки 6.030507 „Маркетинг” заочної форми навчання / Уманський національний університет садівництва; [уклад.: А.О. Харенко, Т.І.  Бортник, В.А. Лементовська]. – Умань : Вид-во Уманського НУС, 2013. – 135 с.

3. Аграрний маркетинг : методичний посібник із вивчення дисципліни  студентами овітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” спеціальностей 7.03050801 „Фінанси і кредит”, 7.03050401 „Економіка підприємства”, 7.03050901 „Облік і аудит” / Уманський національний університет садівництва; [уклад.: А.О. Харенко, Т.І. Бортник, В.А. Лементовська]. – Умань : Вид-во Уманського НУС, 2014. – 171 с.

4. Ярмарково-виставкова діяльність  : методичні вказівки із самостійного  вивчення дисципліни студентами напряму підготовки 6.030507 „Маркетинг” / Уманський національний університет садівництва; [уклад.: А.О. Харенко, Т.І.  Бортник, В.А. Лементовська]. – Умань : Вид-во Уманського НУС, 2015. – 159 с.

 

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади

 Призери І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці» :

 2012 р. – Заболотня І.В. (51-мас група) – диплом 1-го ступеня.

2013 р. – Торопенко М.М. (52-мам група) – диплом 2-го ступеня.

2014 р. – Карпенко В.О. (52-мам група) – диплом 2-го ступеня.

2015 р. – Карпенко О.В. (52-мам група) – диплом 2-го ступеня; Пушкар Є.В. (51-мас група) – диплом 3-го ступеня.