+38 (04744) 3-18-24
Меню

Корман Ірина Іванівна

Корман Ірина Іванівна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент

 

В 2000 р. закінчила економічний  факультет Уманського державного педагогічного університету. З 2008 р. працює викладачем кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва. В 2015 року захистила дисертацію, присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук .

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах – 18 років

Тема наукового дослідження: «Маркетингова діяльність підприємств на ринку рибної продукції в умовах євроінтеграції».

Кількість друкованих праць і методичних розробок – 44.

Дисципліни, які викладає: Маркетинг у туризмі, Інтернет-маркетинг, Інвестування, Біржова діяльність.

Монографії, видані в Україні

 1. Корман І.І. Маркетинговий аналіз вітчизняного ринку риби / Ірина Корман // Формування конкурентоспроможного АПК в умовах транзитивної економіки / Під ред. д.е.н., професора Ю.О.Нестерчук. – Умань: Видавець «Сочинський М.М.», 2017. – С. 97-104.
 2. Корман І.І. Аналіз вітчизняного ринку рекламних послуг // Ірина Корман // Теоретичні та практичні аспекти розвитку підприємництва в Україні / Під ред. д.е.н., професора Непочатенко О.О. – Умань: Видавець «Сочинський М.М.», 2017. – С. 253-258.

Наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН

 1. Корман И.И. Выбор оптимальной ценовой политики предприятия при реализации рыбы и морепродуктов / І.І. Корман // Электронное периодическое издание «Экономика и социум», – 2013. – № 4 (9) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://iupr.ru/domains_data/files/zurnal_osnovnoy_4_2013/ Korman_statya_Uman.pdf (0,4 д.а.).
 2. Корман І.І. Маркетинговий аналіз національного ринку молока та молочної продукції/ Р.П. Мудрак, Ю.А. Цимбалюк, І.І. Корман // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №8 (182). – С. 69-84
 3. Iryna Korman. Prospects for the market turnover of agricultural land in Ukraine / Mykola Koroteyev, Iryna Korman, Olena Manziy, Olha Semenda, Olena Semenda// Problems and Perspectives in Management. – Volume 15.- Issue 2. 2017. – pp. 344-354. (Scopus)

Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 

 1. Корман І.І. Предметно-методологічні аспекти ціноутворення / І.І. Корман // Формування ринкової економіки : Зб. наук. праць. – Вип. 20. – Київ : КНЕУ, 2008. – С. 431-438 (0,3 д.а.).
 2. Корман І.І. Маркетинговий підхід до встановлення ціни / І.І. Корман // Економіка: проблеми теорії та практики : Зб. наук. праць. – Випуск 258 : В 4 т. – Т. ІІІ. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – С. 861-868 (0,4 д.а.).
 3. Корман І.І. Маркетингове дослідження українського ринку харчових продуктів / І.І. Корман // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства : Економічні науки. – Вип. 112. – Харків : ХНТУСГ. – 2011. – С. 363-374 (0,3 д.а.).
 4. Корман І.І. Основні підходи до формування ціни на ринку риби та морепродуктів України / В.Л.Корінєв, І.І.Корман // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – Запоріжжя. – 2012. – №4 (67). – С. 116-120 (0,5 д.а., особисто автору 0,4 д.а.)
 5. Корман І.І. Взаємозв’язок цінової політики, цінової стратегії і цінової тактики / І.І. Корман // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс» – 2012. – С. 362-365 (0,4 д.а.).
 6. Корман І.І. Аналіз вітчизняного ринку риби та морепродуктів і факторів, що визначають поведінку споживачів на цьому ринку / І.І. Корман // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця. – 2012. – №4. – С. 50-55 (0,5 д.а.).
 7. Корман І.І. Прогноз цін на вітчизняному ринку риби та морепродуктів / І.І. Корман // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 21. – С. 38-43 (0,4 д.а.).

 

Наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/ практикумів/методичних вказівок/рекомендацій 

1. Корман І.І. Маркетингова політика розподілу / І.І.Корман // Методичні рекомендації для вивчення дисципліни студентами спеціальності 7.050108 «Маркетинг» УДАУ. - 2010

2. Корман І.І. Маркетинг : робочий зошит / Укл: Т. І. Бортник, І. І. Корман. – Умань: ПП Жовтий, 2011. – 133 с.

3.Корман І.І. Основи підприємництва : робочий зошит / Укл: Т. І. Бортник, І. І. Корман, С. М. Подзігун. – Умань: ПП Жовтий, 2011. – 114 с.

4.Корман І.І. Інтернет-маркетинг. Методичні вказівки для самостійної роботи та завдання для контрольних робіт (для студентів напряму підготовки:  6.030507 «Маркетинг» заочної форми навчання). – Умань: УНУС. – 2016. – 19 с.

5. Корман І.І. Інтернет-маркетинг. Методичні вказівки для самостійної роботи (для студентів напряму підготовки:  6.030507 «Маркетинг» денної форми навчання). – Умань: УНУС. – 2016. – 33 с.

6. Корман І.І. Інтернет-маркетинг. Методичні вказівки для семінарських занять (для студентів напряму підготовки:  6.030507 «Маркетинг» денної форми навчання). – Умань: УНУС. – 2016. – 10 с.

7. Корман І.І. Маркетинг готельного і ресторанного господарства. Методичні вказівки для семінарських занять (для студентів напряму підготовки: 6.140101 – готельно-ресторанна справа). – Умань: УНУС. – 2016. – 11 с.

8. Корман І.І. Маркетинг готельного і ресторанного господарства. Методичні вказівки для самостійної роботи (для студентів напряму підготовки: 6.140101 – готельно-ресторанна справа). – Умань: УНУС. – 2016. – 49 с.

9. Корман І.І. Організація і технологія біржової торгівлі. Методичні вказівки для самостійної роботи та завдання для контрольних робіт (для студентів спеціальності: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» заочної форми навчання). – Умань: УНУС. – 2016. – 10 с.

10. Корман І.І., Цимбалюк Ю.А. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт з дисципліни «Інвестування» (для студентів заочної форми навчання спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»). – Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС. – 2016. – 38 с.

11.Корман І.І.,Цимбалюк Ю.А. Методичні вказівки для практичних і семінарських занять з дисципліни «Інвестування» (для студентів денної форми навчання спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»). – Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС. – 2016. – 42 с.

12. Корман І.І., Цимбалюк Ю.А. Методичні вказівки для самостійного роботи студентів про вивченні дисципліни «Інвестування» (для студентів заочної форми навчання спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»). – Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС. – 2016. – 38 с.

13. Корман І.І., Цимбалюк Ю.А. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт з дисципліни «Біржова діяльність» (для студентів заочної форми навчання спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»). – Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС. – 2016. – 46 с.

14. Корман І.І., Цимбалюк Ю.А. Методичні вказівки для практичних і семінарських занять з дисципліни «Інвестування» (для студентів денної форми навчання спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»). – Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС. – 2016. – 35 с.

15. Корман І.І., Цимбалюк Ю.А. Методичні вказівки для самостійного роботи студентів про вивченні дисципліни «Інвестування» (для студентів заочної форми навчання спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»). – Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС. – 2016. – 42 с.

 

Публікації в інших виданнях

 1. Корман І.І. Маркетингове дослідження українського ринку харчових продуктів / Корман І.І. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип. 112. – Харків: ХНТУСГ. – 2011. – с. 363-374
 2. Корман І.І. Основні підходи до формування ціни на ринку риби та морепродуктів України / В.Л.Корінєв, І.І.Корман // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. - №4 (67). – С. 116 - 120
 3. Корман І.І. Взаємозв’язок цінової політики, цінової стратегії і цінової тактики / Корман І.І. // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету/ За редакцією М.І.Бахмата. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс» – 2012. – С . 362 – 365
 4. Корман І.І. Аналіз факторів, що визначають поведінку споживачів на ринку риби та морепродуктів, як запорука ефективного управління підприємством/ І.І. Корман // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – №4. – С. 50-55
 5. Корман І.І. Прогноз цін на вітчизняному ринку риби та морепродуктів // Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 21. – С. 38-43
 6. Корман І.І. Вибір ефективної цінової стратегії підприємства, що займається переробкою риби та морепродуктів / В. Л. Корінєв, І.І.  Корман // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 2, Т. 1. – С. 136–141.
 7. Корман І.І. Вибір ефективної цінової стратегії підприємства, що займається переробкою риби та морепродуктів / В. Л. Корінєв, І.І. Корман // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності (Index Copernicus) : Збірник наукових праць . – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 2, Т. 1. – С. 136-141 (0,5 д.а., особисто Корман І.І. 0,4 д.а.).
 8. Корман И.И. Аксиологическая подфункция цены / І.І. Корман // Электронное периодическое издание «Экономика и социум», – 2015. – № 3 (16) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://iupr.ru/domains_data/ files/zurnal_16/Korman%20I.I..pdf (0,4 д.а.).
 9. Корман І.І. Стан та перспективи розвитку українського ринку харчових продуктів / Корман І.І. / Маркетингове забезпечення продовольчого ринку України: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 17-18 травня 2011 року). – Полтава: РВВ ПДАА. – 2011. – 187 с. (С. 114-116)
 10. Корман І.І. Аналіз наукових підходів до визначення сутності ціни / І.І. Корман / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 19-20 травня 2011 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – Ч.1. – 220 с. (С. 171-173)
 11. Корман І.І. Аналіз факторів, що визначають поведінку споживачів на ринку риби та морепродуктів, як запорука ефективного управління підприємством / І.І. Корман / Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ВНТУ, 2012. – 410 с. (С. 306-308)
 12. Корман І.І. Аналіз цін на ринку риби та морепродуктів / І.І.Корман / Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 17-18 травня 2012 р. – Умань: Видавець «Сочинський», 2012. – С. 139-141
 13. Корман І.І. Сучасні підходи до визначення функцій ціни / І.І. Корман / Політичні, правові та фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки України: стратегія і перспективи. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 18 травня 2012 року. – Умань : Видавець «Сочінський». – 2012. – С. 44-46.
 14. Корман І.І. Проблеми встановлення цін на рибну продукцію та морепродукти в умовах вітчизняної економіки / І.І.Корман / Маркетинг в Україні. Програма та тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конеференції. – Київ.: ВГО «Українська асоціація маркетингу», 2012. – С. 81-83
 15. Корман І.І. Оптимізація цінових стратегій підприємства, що займається переробкою риби та морепродуктів / І.І. Корман / Соціально-економічний розвиток України і регіонів: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 22-23 листопада 2013 р. / за ред. В.М. Огаренка, А.О. Монаєнка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – С. 275-276.
 16. Корман І.І. Використання АВС-аналізу для підвищення ефективності цінової політики підприємства /І.І.Корман // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 14-15 травня 2015 р. – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2015. – С. 79-80 (0,1 д.а.).
 17. Корман І.І. Стан та перспективи вітчизняного ринку рибної продукції в умовах євроінтеграції / І. І. Корман // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин». Частина 1. ˗ Умань. ˗ 21-22 квітня 2016 р. ˗ С. 132-134
 18. Корман І.І. Реклама: історія виникнення та сучасне значення // Ірина Корман // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 25-26 травня 2017 р. – Умань: Видавець «Сочинський М.М.», 2017. – С. 47-49.
 19. Макушок О.В., Корман І.І. Сучасний стан та перспективи вітчизняного ринку реклами// О.В. Макушок, І.І. Корман// Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: Зб. тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельньцький, 22-23 вересня 2017 р.)/ за заг. Ред.. д.е.н., проф. Синчака В.П. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2017.– С. 136–137
 20. Корман І.І. Реклама: історія виникнення та сучасне значення: матеріали ХІ Міжн. Наук.-практ. конференції [Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин], (Умань, 25-26 травня 2017 р.). Умань: Видавець «Сочинський М.М.», 2017. С. 47-49.
 21. Корман І.І. Поняття і специфіка рекламного продукту / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва «Становлення і розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики», 25 жовтня 2017 р. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. – С. 56-59