+38 (04744) 3-18-24
Меню

Макушок Ольга Василівна

Макушок Ольга Василівна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

 

1. Дисципліни, що викладаються: маркетинг,  маркетингові дослідження та управління інвестиційними проектами, бренд-менеджмент, маркетинг промислового підприємства, маркетинг, маркетингові дослідження та управління інвестиційними проектами в ресторанному господарстві, стратегічниймаркетинг, агробізнес і маркетинг в галузі та стандартизація, сертифікація та управління якістю товарів

2. Базова освіта: ОКР «магістр», спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація «Менеджера-економіста» (диплом ДМ №018064 від 30 вересня 1999 р.) ОКР «спеціаліст», спеціальність «Аграрний менеджмент», кваліфікація «Економіст організатор сільськогосподарського виробництва» (диплом ВЕ №011425 від 24 червня 1998 р.).

3. Науковий ступінь: кандидат економічних наук зі спеціальності «Економіка, організація і управління» (диплом ДК №036251 від 12 жовтня 2006 р.)

Тема кандидатської дисертації: «Формування системи маркетингу у сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах"

4. Останнє підвищення кваліфікації: Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ неперервної освіти і туризму: «Інноваційна спрямованість  педагогічної діяльності» Свідоцтво СС 00493706/015333-21 від 05.11.2021

5. Міжнародне стажування: Міжнародна фундація науковців та освітян (МФНО) та ТОВ "Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку" м. Люблін (Польща) Сертифікат ES №13934 від 15.05.2023

Професійна діяльність

В 1998 р. закінчила Уманську державну аграрну академію, в 1999 р. - магістратуру. У 2004 р. закінчила аспірантуру ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН м. Київ. В 2006 р. захистила дисертацію, отримала наукову ступінь кандидата економічних наук. З 1999 р працює в Уманському державному аграрному університету.

Тема наукового дослідження: «Теоретико-методологічні засади формування кооперативного маркетингу в умовах євроінтеграційних процесів».

Має 120 наукових та методичних розробок. 

Останні наукові публікації:

Посібники:

 1. Макушок О.В. Маркетингова діяльність підприємства: навчальний посібник/за ред. В.В. Зіновчука, Л.В. Тарасович. – Житомир: Вид. О.О. Євенюк, 2019. – 464 с. 
 2. Управління сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами: практичний посібник/ С. М. Приліпко, О. В. Макушок, Н. О. Шевченко та ін. – Черкаси: Видавець Вовчок О.Ю., 2017. – 200 с.

Монографії:

 1. Макушок О.В., Невлад В. Ф. Особливості формування механізму маркетингу сільськогосподарських підприємств. Колективна монографія Забезпечення сталого економічного розвитку національного господарства: теорія, методологія і практика. Під ред.  д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2020.– С. 250-254.
 2. Ольга Макушок, Олена Рибчак Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як стратегічний напрям у контексті соціально-економічного розвитку сільських територій // ZESZYTY NAUKOWE PWSZ W PLOCKU. NAUKI EKONOMICZNE. Tom 29/2019, ss. 97-107.
 3. Макушок О.В. Формування стратегії цифрового маркетингу на вітчизняному ринку побутової техніки: монографія / Соціально-економічні засади формування економічної системи України / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський», 2022. С.132-137.( https://lib.udau.edu.ua/items/0da8faef-8260-4888-8a91-a3c67b353740)

Статті:

 1. Формування ринкового механізму господарювання аграрних підприємств України / Невлад В.Ф., Макушок О.В., Мазур Ю.П. //  Вісник ХНАУ. Cерія «Економічні науки». 2019. № 2. С. 40-51.
 2. Макушок О.В., Невлад В. Ф. Особливості формування механізму маркетингу сільськогосподарських підприємств. Колективна монографія Забезпечення сталого економічного розвитку національного господарства: теорія, методологія і практика. Під ред.  д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2020.– С. 250-254.
 3. Макушок О.В., Рибчак О.С. Маркетингові дослідження як основа забезпечення конкурентоспроможності підприємств ресторанного бізнесу // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва,Серія „Економічні науки”. № 1, 2020 р., с.55-65.
 4. Панкратова Л.А., Макушок О.В., Бобко В.В. Бенчмаркінг як інструмент управління ефективністю підприємства в Україні // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. №3 (26). С.87-91.
 5. Макушок О. В., Цимбалюк Ю. А., Андрусяк В. М. Упровадження та реалізація цифрових маркетингових технологій в економічну діяльність суб’єктів підприємництва// Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-8-8198(https://lib.udau.edu.ua/items/0703a183-96e8-4644-a8b0-07a391e0ae3a)
 6. О.В. Макушок, І. І. Корман, В. А. Лементовська Практичні аспекти формування ефективної маркетингової стратегії //Інвестиції: практика та досвід № 13 2023 с.67-72 DOI: https://d oi.org/10.32702/2306-6814.2023.13.67 (https://nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/1765/1779) 

Тези:

 1. Макушок О.В. Маркетингова складова підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств// Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин, матер. ХІІІ Міжнародної наук.-практич. конфер, 30-31 травня 2019 р. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. – С53-55
 2. Макушок О.В. Роль обслуговуючої кооперації у забезпеченні стійкого розвитку сільських територій// Кооперативні читання 2019 рік: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Житомир, 7 червня 2019 р.). – Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – с.104-108.
 3. Макушок О.В. Маркетингова складова підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств// Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин, матер. ХІІІ Міжнародної наук.-практич. конфер, 30-31 травня 2019 р. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. – С/53-55. 
 4. Макушок О.В. Бренд і маркетинг: соціально-економічний аспект //Матеріали Всеукр. наук.-практ. конференція [Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики], (Умань, 25 жовтня 2019 р.). Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. – С. 86-89.)
 5. Макушок О.В.Особливості застосування маркетингових інструментів на ринку В2В // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 175-річчю заснування Уманського національного університету садівництва, 21 листопада 2019 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Київ: Видавництво «Основа», 2019 С. 177-179.)
 6. Макушок О.В. Теоретичні аспекти управління рекламною діяльністю підприємства / Актуальні питання сучасної економіки: матер. ХІ Всеукр.наук.конф., 20 грудня 2019 р. – Умань:  Вид. «Сочинський М.М.», 2019. 132 с.
 7. Ольга Макушок, Олена Рибчак Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як стратегічний напрям у контексті соціально-економічного розвитку сільських територій. Zeszyty naukowe PWSZ w Plocku. Nauki ekonomiczne. Tom29/2019, ss. 97-107.
 8. Макушок О.В. Сутність і особливості бізнес-маркетингу//Сучасний маркетинг: стратегічне управління та інноваційний розвиток [Текст]: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. до 90-річ. заснув. ХНТУСГ/ Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ХНТУСГ, 2020.- С.142-145.
 9. Макушок О.В. Сучасні інструменти цифрового маркетингу Innowacje  w  nauce  i  edukacji:  Mater.  І  Międz.  Konf.  Nauk.-Prakt.  /  Pod  red. Stanisława Kowalczyka, Gdańsk: Nowa nauka, 2020. s.32-34.
 10. Макушок О.В. Сучасний інструментарій В2В маркетингу//Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва «Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики», 23 жовтня 2020р.Умань, 2020.С.69-72
 11. Макушок О.В. Особливості здійснення маркетингових досліджень на підприємствах ресторанного бізнесу//Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку: збірник матеріалів  Всеукр.  наук.-прак.  інт.-конф.,  28-29  жовтня  2020  р. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С.249-252 
 12. Євгенюк Н.Б., Макушок О.В. Маркетинг взаємовідносин як важливий елемент конкурентної маркетингової стратегії на ринку В2В //Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва «Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики», 23 жовтня 2020р.Умань, 2020.С.32-35.
 13. Дяченко Р.В., Макушок О.В. Бенчмаркінг – сучасний напрямок стратегічного аналізу //Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва «Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики», 23 жовтня 2020р.Умань, 2020.С.30-32. 
 14. Макушок О.В., Рибчак О.С.  Маркетинговий аналіз підприємств ресторанного бізнесу//Nowoczesna  nauka:  teoria  i  praktyka:  Mater.  V  Międz.  Konf.  Nauk.-Prakt. / Pod red. M.Andrzejewskiego – Poznań: Nowa nauka, 2021. –S.S. 48-49
 15. Макушок О.В. Сучасні тенденції застосування інструментів digital-marketing у діяльності підприємства //Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин, матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції. 24 травня 2021 р. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2021. С.39-42.
 16. Макушок О.В., Дяченко Р.В. Розвиток DIGITAL брендингу: проблеми та перспективи // Економіка, освіта, технології в контексті глобальних викликів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Черкаси, 23-24 вересні 2021 р.) – Черкаси.: ЧДБК, 2021. – 41-43 c.
 17. Макушок О.В. Діджиталізація маркетингу в умовах протидії // Матеріали  VІ  Всеукраїнської  науково-практичної  конференції  кафедри  маркетингу Уманського  національного  університету  садівництва  «Становлення  та  розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики», 25 жовтня 2021р. Умань: УНУС, 2021.- с. 242-244. URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8516
 18.  Дяченко Р.В., Макушок О.В. Особливості DIGITAL брендингу // Матеріали  VІ  Всеукраїнської  науково-практичної  конференції  кафедри  маркетингу Уманського  національного  університету  садівництва  «Становлення  та  розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики», 25 жовтня 2021р. Умань: УНУС, 2021.- с. 226-228. URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8517
 19. Makushok O.V. Digital marketing as the basis of modern business:  матеріали ХVII міжн. наук.–практ. конф. [Аспекти стабільного розвитку економіки], (Умань, 26 трав. 2022 р.). Умань, 2022. С. 63-64. (https://lib.udau.edu.ua/items/dbbeb50f-8ff2-4623-85a5-fed9722f382f)
 20. Taras Sus, Iryna Stoianenko, Oksana Penkova, Iryna Zaichko, Liudmyla Bohrinovtseva, Olga Makushok and Olena Purdenko Financial Performance Assessment of Agrarian Enterprises as a Result of Innovative Resource Development Management // International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.11, November 2022 P. 717-726. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.11.100
 21. 5) Makushok O. INTRODUCTION OF MARKETING DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES// The 3th International scientific and practical conference “Theoretical aspects of education development” (January 24 - 27, 2023) Warsaw, Poland. International Science Group. 2023. Р.238-244.

Відповідність ліцензійним вимогам

Профіль в GoogleАкадемія

Профіль в ORCID

 

Свідоцтво

CC00493706/015333-21 від 5.11.2021